2015-03-10

Teichmüller Modular Groups: A Celebration of Nikolai Ivanov’s 60th Birthday


Poster © Faina Letoutchaia, 2015.